E-mail: jonathanlear@btinternet.com

Tel: 0044 (0)1386 593 544